RSP Wilamowa - trochę historii...

strona główna

     Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Wilamowej powstała 29 marca 1949 roku, kiedy miejscowi chłopi połączyli się dobrowolnie w Rolniczą Spółdzielnię Wytwórczą, aby wspólną pracą na wspólnym gospodarstwie podnieść wydajność pracy oraz swoje dochody z rolnictwa i hodowli. Zaczynali na 438 ha...
Przełom w historii RSP przyniósł r ok 1956. Spółdzielnia przetrwała jednak czas największej próby. Ubyło z niej 18 chłopskich rodzin, areał gruntów zmniejszył się do 262 hektarów, jednak ci, którzy pozostali, udowodnili, że RSP Wilamowa nie była jedynie tworem politycznego koniunkturalizmu, ale przede wszystkim zespołem gospodarczym o trwałych podstawach. Rok 1956, oprócz przejściowych ubytków, przyniósł też Spółdzielni wymierne korzyści-była większa swoboda działania, większe prawo decydowania o tym, co ma rosnąć w polu. Po przezwyciężeniu kryzysu RSP Wilamowa szybko odbudowała straty. W latach 1960-1978 produkcja towarowa z jednego hektara wzrosła z 12 tys. do 65 tys. złotych.
     Powstały nowe działy produkcyjne: ogrodnictwo, drobiarstwo, usługi pozarolnicze. W krajobrazie wsi pojawiły się nowe spółdzielcze obiekty: dom socjalny, osiedle domków jednorodzinnych. Praca w Spółdzielni zaczęła przynosić korzyści wymierne, nie tylko w pieniądzu. Wzrastały świadczenia socjalne dla członków Spółdzielni. RSP Wilamowa jako pierwsza w kraju wprowadziła renty gruntowe za ziemię wniesioną do Spółdzielni i wspólnie użytkowaną. Tu narodził się pomysł płatnych urlopów dla spółdzielców.
     W latach 70-tych RSP Wilamowa ugruntowała swoją pozycję gospodarczą. Jej potencjał produkcyjny systematycznie wzrastał, zwłaszcza po połączeniu z RSP w Ujeźdźcu, Dziewiętlicach i Kamienicy.
Od pierwszego dnia powstania Spółdzielni prezesował jej Władysław Grabowski. Był motorem jej rozwoju, patronem i inicjatorem wielu gospodarczych przedsięwzięć.
     Lata osiemdziesiąte a zwłaszcza ich druga połowa stały się dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych kolejnym przełomowym etapem. Nie można już było liczyć na dofinansowanie z państwowej kasy. I tym razem, w nowych realiach ekonomicznych, w warunkach pełnej samodzielności finansowej RSP Wilamowa potrafiła znaleźć swoje miejsce i stawiano ją w gronie najlepszych w województwie opolskim. W tym czasie Prezesem RSP Wilamowa był Jan Janczura, a zastępcą Ryszard Zych.
   Lata dziewięćdziesiąte to okres największych zmian zarówno technologicznych, organizacyjnych jak i własnościowych. Przeprowadza je nowy Zarząd pod kierownictwem Prezesa mgr. inż. Ryszarda Zycha. Spółdzielnia dostosowuje się do nowych zasad gospodarczo-ustrojowych obowiązujących w kraju od początku lat 90-tych. Likwidowane są nieefektywne działy i działalności Spółdzielni. Działalność Spółdzielni opiera się o produkcję podstawową. Produkcja roślinna staje się dominująca, utworzona zostaje hodowla bydła mięsnego oraz handel i nowe kanały dystrybucji. Wdrażana jest koncepcja produkcji ”od obory do stołu”. Wprowadzane są nowe technologie uprawy siewu, nawożenia precyzyjnego z wykorzystaniem GPS, ochrony oraz zbioru. Powstaje Grupa Producencka „Rolwil” w formie spółki z o.o. , której Spółdzielnia jest jedynym właścicielem. Rolwil działa na własny rachunek lecz działalnością wspiera Spółdzielnię zwłaszcza w zakresie skupu usług rolniczych i przechowywania płodów rolnych. Spółdzielnia wykupuje grunty od swoich członków i okolicznych rolników tworząc potężny zasób kapitału własnego. Wprowadza formę dokapitalizowania Spółdzielni poprzez sprzedaż gruntów własnych dla członków, co umacnia więzi członek - spółdzielnia i daje podstawę do dalszego rozwoju w oparciu o własne środki.